Największa akcja rabatowa w Polsce 22 - 27 marca STYLOWE ZAKUPY
Wróć do strony głównej

Serwis internetowy StyloweZAKUPY.pl (zwany dalej „Serwis”) ma na celu propagowanie idei dokonywania bezpiecznych i tanich zakupów drogą internetową. Na łamach Serwisu m.in. gromadzone i publikowane są kody rabatowe, informacje o promocjach oraz katalogi reklamowe oferowane przez osoby trzecie, tzn. sklepy internetowe i sprzedawców internetowych. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe i dobrowolne. Jednocześnie serwis StyloweZAKUPY.pl nie oferuje usługi i produktów publikowanych na listach kodów rabatowych. Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem Serwisu. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego StyloweZAKUPY.pl.

Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości, chcąc korzystać z Serwisu, stanowiący całość postanowień między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w kwestii korzystania z Serwisu.

Właściciel Serwisu - AleRabat.com Spółka z o.o. z siedzibą ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000513788, posiadająca nr NIP 9542757135 i nr REGON 362184710.

Właściciel domeny - Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413132, REGON 142734203, NIP: 527-26-44-323.

Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego www.StyloweZAKUPY.pl, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami, którego administratorem jest Właściciel Serwisu.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z Serwisu, zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisie.

Konto Użytkownika – założone przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem konto w Serwisie.

Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Użytkownikiem.

Rejestracja — założenie przez Użytkownika Konta Użytkownika w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu.

Dostawca Rabatów – partner Serwisu Internetowego Alerabat.com, podmiot trzeci, który nie jest związany z Właścicielem, który dostarcza kody rabatowe lub promocyjne na rzecz Serwisu.

Kody rabatowe – alfanumeryczne ciągi znaków, służące do dokonania zakupów u Dostawcy Rabatów uprawniające do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez Dostawców Rabatów i na zasadach przez nich określonych.

Usługi – usługi świadczone przez Właściciela na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

Usługi komunikacyjne – komunikowanie się między Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie.

Usługi reklamowe – materiały reklamowe w Serwisie na zlecenie Dostawcy Rabatów lub innego podmiotu trzeciego.

1. Regulamin Serwisu określa:

a) wymagania techniczne
b) bezpieczeństwo
c) zakres i rodzaj Usług:
informacja o promocjach
kody Rabatowe
rejestracja Konta Użytkownika
newsletter
interaktywny formularz
zamieszczenie opinii
blog Udane zakupy
program rekomendacyjny
reklama
certyfikat Serwisu
d) odpowiedzialność Właściciela Serwisu i Uzytkownika,
e) prawa autorskie i własności intelektualnej,
f) reklamacje,
g) administracja danych osobowych,
h) rezygnacja z korzystania z Serwisu,
i) prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy,
j) postanowienia końcowe.

2. Korzystając z serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, akceptuje wszystkie postanowienia w nich zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Właściciela w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią, a na jego żądanie regulamin jest utrwalany za pomocą systemu poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.

4. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika.

6. Kontakt w ramach Serwisu: [email protected]

1. Pełne i skuteczne korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika spełnienia minimalnych wymagań technicznych:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
c) najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
d) włączona usługa plików cookies,
e) program do odczytu i zapisywania plików w formacie PDF.

2. W przypadku urządzeń mobilnych Użytkownik powinien posiadać oryginalny system Android w wersji nie mniejszej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniejszej niż 10.0.

3. Właściciel Serwisu stara się, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych Usług. Jednakże nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych.

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) Użytkownik korzystający z Serwisu
zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany) czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych i rejestracji Użytkownik, akceptując Regulamin, niniejszym zobowiązuje się do: podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub w inny sposób budzących wątpliwości danych Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, powiadamiając Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu, jak i pozostałych podmiotów trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.

5. Użytkownik zobowiązuje się do zawiadamiania Właściciela Serwisu o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których się dowiedział.

1. Zakres i rodzaj Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu:

a) informacja o promocjach u podmiotów trzecich i Dostawców Rabatu,
b) udostępnienie Kodów Rabatowych i dodawanie Kuponów,
c) prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
d) przesyłanie Newslettera Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę,
e) umożliwienie zamieszczania opinii,
f) udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Właścicielem Serwisu,
g) prowadzenie bloga Udane zakupy,
h) prowadzenie programu rekomendacyjnego,
i) reklama,
j) Certyfikat Serwisu.

Informacja o promocjach

Właściciel Serwisu prezentuje w Serwisie informację o aktualnie obowiązujących promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi, które pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi i są pozyskiwane bezpośrednio od nich, a także przez podmioty pośredniczące.

Kody Rabatowe

1. Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie i Dostawców Rabatów, a także umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.

2. Informacje podane w opisie kuponów wymienionych na stronie AleRabat.com mogą różnić się od faktycznych ofert wskazanych sklepów. Serwis nie przyjmuje odpowiedzialności za niepoprawne informacje oraz przeterminowane kupony. Jednocześnie dąży, aby kupony były na bieżąco aktualizowane oraz nie zawierały błędów.

3. W przypadku dojścia do transakcji Serwis nie występuje w żadnej roli w stosunku do stron bezpośrednio zainteresowanych sprzedażą.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu rabatowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

Rejestracja Konta Użytkownika

1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji.

2. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie głównej Serwisu.

3. W celu zarejestrowania się należy podać w formularzu imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nazwę Użytkownika i hasło do konta.

4. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z Serwisu.

5. W celu korzystania z usług Serwisu Użytkownik każdorazowo musi dokonać procesu zalogowania się w Serwisie poprzez formularz logowania dostępny na stronie głównej.

6. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu (Nazwy Użytkownika) i hasła do konta Użytkownika.

7. Login nie może naruszać praw podmiotów trzecich, jak również zawierać treści niezgodnych z prawem, z Regulaminem lub też naruszających jakiekolwiek dobra osobiste. Hasło Użytkownika powinno składać się minimum z 5 znaków. Wprowadzając dane do formularza rejestracyjnego, Użytkownik potwierdza zarazem autentyczność wprowadzanych danych. Użytkownik po prawidłowym dokonaniu rejestracji otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie rejestracji na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

8. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub podmiotu trzeciego Właściciel Serwisu ma prawo:

a) wezwać Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe;
b) zablokować konto do wyjaśnienia sprawy;
c) skasować konto Użytkownika ignorującego upomnienia.
9. Użytkownik nie może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać konta innym Użytkownikom lub podmiotom trzecim.

10. W ramach Serwisu Użytkownik może zalogować się do Konta za pośrednictwem aktywnego konta na portalu Facebook lub w serwisie Google+.

11. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu Facebook lub Google+, upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebooka lub Google+.

12. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta Użytkownika.

Newsletter

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie powiadomień o ofertach wybranych podmiotów trzecich lub o promocjach z wybranych przez Użytkownika grup kategorii w formie wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (Newsletter).

2. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu.

3. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę.

4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

Interaktywny formularz

1. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy albo poprzez adres e-mail: [email protected].

2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

Zamieszczenie opinii

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii odnoszących się m.in. do usług Serwisu czy prezentowanych w Serwisie informacji.

2. Umowa o świadczenie usługi zamieszczania opinii zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania w Serwisie Internetowym.

3. Użytkownik, dodając opinię, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

4. Treść opinii powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

Blog Udane zakupy

Właściciel Serwisu prowadzi na stronie https://alerabat.com/udane-zakupy oficjalny blog, na którym codziennie podpowiada, gdzie są najlepsze promocje oraz z jakich kodów rabatowych korzystać.

Program rekomendacyjny

Właściciel Serwisu prowadzi program rekomendacyjny wspierający rekrutacje w spółce AleRabat.com Spółka z o.o., którego Regulamin znajduje się na stronie https://alerabat.com/regulamin-programu-rekomendacyjnego

Reklama

1. Ustanowienie reklamy w związku z korzystaniem z Serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie za uzyskaniu zgody Właściciela Serwisu.
2. Za zgodą Właściciela Serwisu reklamy w Serwisie mogą
umieszczać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

3. W celu wystąpienia o udzielenie zgody Użytkownik powinien przedstawić Właścicielowi Serwisu projekt reklamy wraz z jej specyfikacją, celem dokonania szczegółowych ustaleń umieszczenia reklamy.

4. Jakakolwiek treść i forma reklamy nie mogą naruszać przepisów niniejszego Regulaminu i obowiązującego powszechnie prawa.

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi, na zasadzie ryzyka, reklamodawca.

6. Jeżeli umieszczenie reklamy ma nastąpić na rzecz podmiotu trzeciego, Użytkownik musi przedstawić stosowne zezwolenie tego podmiotu. Podmioty trzecie mogą umieszczać reklamy w Serwisie na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Właścicielem.

Ceryfikat Serwisu

1. Wybrane sklepy internetowe będą otrzymywać od Właściciela Serwisu Certyfikat Jakości.

2. Znak graficzny certyfikatu jest zarejestrowanym znakiem towarowym i stanowi własność, co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania.

3. Wykorzystywanie certyfikatu przez Użytkowników i podmioty trzecie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego oświadczenia woli od Właściciela Serwisu i opłaceniu abonamentu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1. Właściciel Serwisu jest zobowiązany przepisami niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownik odpowiada za niezgodne z prawem wykorzystanie przez niego, w związku z korzystaniem z Serwisu, jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik odpowiada za działania, jeżeli u innych Użytkowników lub podmiotów trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda majątkowa lub niemajątkowa, w tym z powodu działania wrogiego oprogramowania, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń.

4. Użytkownik odpowiada za ujawnienie treści, do których dostęp uzyskali inni Użytkownicy i podmioty trzecie, a które zostały dobrowolnie ujawnione w Serwisie przez Użytkowników.

5. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Właściciel Serwisu nie jest organizatorem, współorganizatorem czy wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i innych organizowanych przez podmioty trzecie.

7. Za funkcjonowanie oraz korzystanie z poszczególnych akcji promocyjnych, rabatowych i innych wyłączną odpowiedzialność ponoszą organizujące je osoby trzecie.

8. Właściciel Serwisu prezentuje na stronie Serwisu informacje o akcjach promocyjnych, rabatowych i innych przygotowane i dostarczone przez podmioty trzecie i Dostawców Rabatów, którzy odpowiadają za ich treść.

9. Użytkownik może zostać przekierowany do serwisów Dostawców Rabatów, korzystając z linków przekierowujących. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik korzystający z Serwisu, jeżeli nie miał na to wpływu.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane: działaniem siły wyższej, pandemii, epidemii, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami dopuszczalnymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.

3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

4. Wykorzystywanie treści Serwisu w celach komercyjnych może odbywać się jedynie po uprzednim powiadomieniu Właściciela i uzyskaniu jego pisemnej zgody.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji od każdej dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu.

2. Reklamacja przysługuje Użytkownikowi również w momencie podjęcia przez niego przekonania o niezgodności działania Serwisu z Regulaminem czy też niewywiązywania się Właściciela Serwisu z zobowiązań wynikających z Regulaminu.

3. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela Serwisu lub drogą poczty elektronicznej Właściciela Serwisu.

4. W reklamacji Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail przypisany do danego konta oraz wyjaśnienie stanu faktycznego.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.

6. Użytkownik jako Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

7. Użytkownik jako Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

1. Informacje i dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu są zarządzane, administrowane i przetwarzane przez administratora AleRabat.com Spółka z o.o.

2. Zasady ochrony danych osobowych określa odrębny dokument: Polityka prywatności stanowiący integralną część Regulaminu.

Użytkownik posiada uprawnienie do rezygnacji z korzystania z Serwisu i usunięcia należącego do niego Konta Użytkownika w każdym czasie. W celu rezygnacji z usług Serwisu Użytkownik winien poinformować o tym Właściciela Serwisu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji uważany będzie dzień doręczenia pisma z rezygnacją Właścicielowi Serwisu.

1. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

4. Zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy.

5. Użytkownik, który nie zaakceptuje treści zmian Regulaminu, zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługi.

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:
AleRabat.com Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 24
40-611 Katowice

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data

(*) niepotrzebne skreślić